مقالات

نانوتکنولوژی و صنایع نساجی

نانوتکنولوژی

نساجي يكي از زمينه هایي است كه نانوتکنولوژی مـي توانـد تـأثيرات شـگرفي در آن ايجـاد كنـد. نانوتکنولوژی بر اين مبنا استوار است كه با كاهش اندازه ذرات تا نانومتر خواص به دسـت آمـده بـه طـور قابل توجهي افزايش مي يابد. گستره وسيعي از خواص مورد نظر در زمينه هاي مختلف نساجي به وسـيله استفاده از مواد و تكنيك هاي نانوتكنولوژي به دست مي آيد.

ویژگی نانومواد

به وسيله استفاده از نانومواد مي توان كارائي های بسياري مانند ضدچرك، ضدآب، آنتي استاتيك، ضدچروك، ضـد جمـع شـدگي، ضدميكروب و بهبود تنفس پذيري پوشاك را ارتقاء داد. خواص سطحي يكي از پارامترهـاي تعيـين كننـده خصوصيات هر محصول مي باشد كه مي توان با پوشش هاي نانومتري آن را اصلاح كرد. براي مثال جهت خلق الياف تطبيق پذير با محيط، نانولايه هاي پليمري كه رفتار خاصي نسبت به محرك هـاي مختلـف از خود نشان مي دهند استفاده مي شود.

نانومواد به وسيله روش هـایي ماننـد روكـش دهـي بـا اسـپري و الكتروستاتيك توانائي چسبيدن به سطح را دارا مي باشند. توليد الياف نانوكامپوزيتي باعث شـده اسـت تـا مهندسي الياف به سمت شناسـائي سـاختارها و خـواص ايـن اليـاف گـام بـردارد. تغييـرات رفتـار مـذاب پليمرهاي مورد استفاده در توليد الياف با اضافه شدن نانوذرات به آن باعث طراحي فرآيندهاي نـانو شـده است.

تقویت الیاف به کمک نانومواد

تقويت الياف با نانومواد باعث طراحي فرآيندهاي نانو شـده اسـت.  تقويـت اليـاف بـا نـانومواد باعـث افزايش استحكام، مدول، مقاومت در برابر آتش، افـزايش طـول عمـر، افـزايش عبـور جريـان الكتريكـي و بسياري ديگر از خواص مطلوب مورد نظر مي شود. توليد نانواليـاف باعـث خلـق كاربردهـاي جديـدي در حوزه نساجي شده است. به وسيله اين نانوالياف مي توان محصولات بي بافتي جهت اسـتفاده در فيلترهـا، محصولات پزشكي، كاربردهاي نظامي و غيره به دست آورد.

چالش های پیشروی نانوتکنولوژی در صنایع نساجی

استفاده از كلمه نانو در حال حاضر نگراني ها و چالش هايي نيز در پي دارد. مشتريان علاقه مند به فناوري گرچه محصول را به خـاطر فنـاوري خريـداري مـي كننـد، ولـي عمـوم مشتريان كه اكثريت را شامل مي شود محصول را براي كارآيي خريـداري مـيكننـد. لـذا اگـر اسـتفاده از فناوري جديد در كنار داشتن كارآيي نباشد، خـود بـه منزلـه خـراب شـدن برنـد محصـول و آن فنـاوري مي باشد.

لذا براي اين اكثريت مشتريان توصيه به درج كارآيي و ويژگي مي شود ناآشنايي عموم مردم با نانو منجر مي شود در تعامل بين ويزيتورها يا ابزارهاي تبليغاتي با مشـتريان، به خوبي علت متمايز شدن محصول توسط فناوري نانو ارائه نشود. لذا اين شائبه وجود دارد كه كلمـه نـانو باعث شود ويزيتور توضيخاتي فني ارائه دهد كه منجر به گرفتن وقت مشتري و سردرگمي آنان شود.

در ایران استفاده از فناوري نانو در حوزه توليد جوراب و البسه و ساختماني به سرعت رواج پيـدا كرده است. بدليل توسعه استفاده نانونقره در توليد السبه و جوراب ضد ميكروب و ضد عرق، در سـطح مشـتريان، نانو بيشتر به اين خاصيت شناخته مي شود. لذا ممكن است براي فروش كالاهاي لوكس و صنعتي، ذهنيـت مشتري از كلمه نانو تنها تداعي كننده خاصيت ضد ميكروب باشد نه فنـاوري توليـدي نـانو. ايـن مطلـب ممكن است وجه منفي در شروع تعامـل بـا مشـتري داشـته باشـد. متاسـفانه كـاركرد بـد برخـي از ايـن محصولات منجر به خراب شدن ذهنيت مخاطبين شده است. لذا در شرايطي كه مشتري چنـين ذهنيتـي دارد توصيه ميشود با ملاحظه از كلمه نانو استفاده شود. 

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *